“บริษัท เอเชียฟัน จำกัด” เป็นบริษัทธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผู้แทนโดยกรรมการผู้จัดการ นายชินทาโร่ ซาซากิ เป็นผู้กระทำการโดยตามหนังสือมอบอำนาจหมายเลข 01 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทท่องเที่ยว” ฝ่ายหนึ่ง เท่านั้น
ซึ่งกระทำการตาม (ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ตัวแทน” อิกฝ่ายหนึ่ง โดยถ้าหมายความถึงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญานี้จะเรียกว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และถ้าหมายความถึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง” ได้ตกลงปฏิบัติตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดของสัญญา

โดยจุดประสงค์เพื่อความสอดคล้องของคำและการใช้คำที่สั้นลงในสัญญานี้ ให้ใช้นิยามศัพท์ดังต่อไปนี้ “สัญญา” จะต้องหมายถึง สัญญาฉบับนี้ “เอกสารแนบท้ายสัญญา” จะต้องหมายถึง ใบขอสั่งซื้อ เอกสารแนบท้าย เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม ลงลายมือชื่อโดยผู้แทนที่รับมอบอำนาจของคู่สัญญาที่จะต้องถือว่าเป็นส่วนที่ครบถ้วนของสัญญา “นักท่องเที่ยว” จะต้องหมายถึง บุคคลที่กระทำหรือมีเจตนาที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศญี่ปุ่น สำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 1 ปี โดยไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และโดยมีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางออกจากประเทศหรือสถานที่พำนักชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด “สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม” จะต้องหมายถึง สัญญาที่มีสถานการณ์การบอกเลิกสัญญาบริการท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม (นักท่องเที่ยว) หรือกลุ่มบุคคลที่สาม (กลุ่มนักท่องเที่ยว) โดยเฉพาะ “ลูกค้า” จะต้องหมายถึง บุคคลผู้ซื้อที่ลงลายมือชื่อในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามตามที่บริษัททัวร์มีข้อผูกพันเพื่อที่จะจัดหาให้ตามคำสั่งซื้อของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) หรือบริษัท (นิติบุคคล) กลุ่มบริการนักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว) ที่รับผิดชอบในการชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว “การขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” จะต้องหมายถึง การดำเนินการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวหรือบริษัท (นิติบุคคล) ตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือให้แก่ลูกค้าตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม “บัตรที่พัก” จะต้องหมายถึง เอกสารในบางแบบฟอร์มโดยบริษัททัวร์ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) มีสิทธิ์เข้าพักในโรงแรม (โรงแรมขนาดเล็ก/รีสอร์ท) พร้อมกับอาหารบางชนิดและห้องพักบางชนิดภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรที่พักอาจจะให้สิทธิ์อนุญาต ในการใช้บริการขนส่ง (การรับส่ง) “ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน” จะต้องหมายถึง การแจ้งไปยังตัวแทนให้รับทราบข้อตกลงของสัญญา เกี่ยวกับบริการท่องเที่ยวกับทางนักท่องเที่ยวหรือนิติบุคคลหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามกับทางลูกค้า ตามที่ระบุในใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนเป็นบัญชีรายชื่อบริการที่สั่งซื้อโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนอาจจะรวมคำสั่งซื้อหลายคำสั่งซื้อไว้ด้วยกัน ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนเป็นข้อเสนอ (ข้อนำเสนอ) ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของทางบริษัทตัวแทนที่ส่งให้กับบริษัททัวร์รวมถึงข้อเสนอ (ข้อเสนอ) ที่ตกลงสัญญาให้บริการท่องเที่ยว หรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือสัญญาการจัดงานท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการขายภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในใบขอสั่งซื้อและแบบฟอร์มออนไลน์ของสัญญาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ www.japanish.tours ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนจะต้องถูกส่งไปยังบริษัททัวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการจองออนไลน์ (Online Booking System) บริษัทตัวแทนรับการเข้าถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนในลักษณะที่จัดหาให้ตามข้อ 11 ของสัญญาฉบับนี้ “การยืนยันใบขอสั่งซื้อ” จะต้องหมายถึง การแจ้งโดยทางบริษัททัวร์เรื่องนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ผ่านบริษัททัวแทนที่บริษัทคู่ค้าของบริษัททัวร์พร้อมที่จะให้บริการท่องเที่ยวตามที่สั่งซื้อโดยทางนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) การยืนยันใบขอสั่งซื้อไม่ได้รวมถึงสถานการณ์การบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม การยืนยันใบขอสั่งซื้อจะต้องถูกส่งไปยังบริษัทตัวแทนโดยใช้ระบบการจองออนไลน์ การยืนยันใบขอสั่งซื้อคือ ใบแจ้งหนี้ที่บริษัททัวร์ออกให้กับทางบริษัทตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สั่งซื้อโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) หรือสำหรับทัวร์กิจกรรมส่งเสริมการขายที่สั่งซื้อโดยทางบริษัทตัวแทน “การยกเลิก” – เอ) การแจ้งไปยังบริษัททัวร์โดยทางบริษัทตัวแทนเกี่ยวกับการปฏิเสธของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม บี) การปฏิเสธของบริษัททัวร์ ที่จะให้บริการที่สั่งซื้อโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย และ (หรือ) สัญญาที่เกี่ยวข้อง การยกเลิกที่ระบุในวรรค เอ) และ บี) จะต้องถูกดำเนินการโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางจดหมาย อีเมล์ โทรสาร หรือผ่านแบบฟอร์มระบบการจองออนไลน์ “การเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน” จะต้องหมายถึง การแจ้งของบริษัททัวร์โดยทางบริษัทตัวแทนเกี่ยวกับการปฏิเสธใดๆ ของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) จากสัญญาให้บริการท่องเที่ยวที่ได้ตกลงก่อนหน้านี้ (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) และข้อตกลงของสัญญาให้บริการท่องเที่ยวใหม่ (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนที่แก้ไขเพิ่มเติมจะต้องประกอบด้วยบัญชีรายชื่อของบริการท่องเที่ยวที่สั่งซื้อโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” จะต้องหมายถึง กลุ่มบริการเกี่ยวกับการพักอาศัย การรับส่ง มื้ออาหารในประเทศญี่ปุ่น สำหรับการพำนักชั่วคราว รวมถึงบริการทัศนาจร (ที่ชำระเงินโดยนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) และบริการอื่นๆ ที่จัดหาให้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และรายละเอียดจำเพาะของการเดินทาง/การท่องเที่ยวที่จะถูกขายให้แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า)

2. ข้อบังคับของสัญญา
 1. 2.1 โดยสัญญาฉบับนี้ บริษัทตัวแทนที่ดำเนินการให้บริการแก่บริษัททัวร์จะได้รับการชำระค่าตอบแทนโดยการตกลงสัญญาให้บริการท่องเที่ยว หรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามในนามของตัวเองหรือในนามของบริษัททัวร์ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัททัวร์ เช่นเดียวกับการกระทำการจริงตามที่ระบุโดยสัญญาฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่จัดหาให้โดยบริษัททัวร์ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและ/หรือนิติบุคคล
 2. 2.2 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้จะต้องไม่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของบริษัทตัวแทนที่ผูกขาด
 3. 2.3 แบบฟอร์มการยืนยันของเจ้าหน้าที่ของบริษัทตัวแทนจะต้องเป็นสัญญาปัจจุบัน
3. การดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
 1. 3.1 บนพื้นฐานของสัญญา บริษัทตัวแทนในนามของตัวเองหรือในนามของบริษัททัวร์ทำการตกลงกับทางนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล) ในรูปแบบที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่บริษัทตัวแทนตั้งอยู่ โดยรวมข้อกำหนดตามเกณฑ์บังคับที่จัดทำขึ้นมาโดยบริษัททัวร์ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1) เกี่ยวกับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนซึ่งบริษัททัวร์ได้กำหนดสถานะเป็น “travel” โดยที่ทางบริษัทตัวแทนจะได้รับการแจ้งผ่านอีเมล์ตามที่มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้ บริษัททัวร์จะให้เงื่อนไขเกณฑ์บังคับโดยเฉพาะสำหรับการรวมโดยทางบริษัทตัวแทนเข้ากับสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) เวอร์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ที่ลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์: japanish.com
  1. 3.1.1 บริษัทตัวแทนไม่มีสิทธิ์ที่จะตกลงกับนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) สัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ที่ไม่มีการรวมข้อกำหนดเกณฑ์บังคับตามบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 เข้ากับสัญญาฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าบริษัททัวร์จะส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัทตัวแทน รวมถึงโทรสารและเครื่องมือการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หากบริษัทตัวแทนละเมิดข้อกำหนดข้างต้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาตามข้อสัญญา 7.2.5 ของสัญญาฉบับนี้จะถูกนำมาใช้
 2. 3.2 บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ที่จะตกลงทำสัญญากับบริษัทตัวแทนรับช่วงโดยมีข้อผูกพันตามการร้องขอของบริษัททัวร์ ในการแจ้งให้แก่บริษัททัวร์ทราบถึงข้อตกลงของสัญญาดังกล่าว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนรับช่วง (ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลการจดทะเบียน)
  1. 3.2.1 บริษัทตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาโดยบริษัทตัวแทนรับช่วงสำหรับข้อผูกพันที่มีอยู่ตามสัญญา และการค้ำประกันบริษัทตัวแทนรับช่วงสำหรับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัททัวร์กับนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า)
  2. 3.2.2 เมื่อทำข้อตกลงกับสัญญาบริษัทตัวแทนรับช่วง บริษัทตัวแทนมีข้อผูกพันที่ต้องรวมสัญญาดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันและบทลงโทษที่ทำขึ้นมาตามสัญญาฉบับนี้สำหรับบริษัทตัวแทน
 3. 3.3 เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามสัญญาของเจ้าหน้าที่ของบริษัทตัวแทน บริษัททัวร์จะต้องปฎิบัติดังนี้
  1. 3.3.1 จัดหาเอกสารอ้างอิง วิธีการ การโฆษณา และวัสดุอื่นๆ โดยดุลพินิจของบริษัททัวร์ (รวมถึงการลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์) ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นตัวเลือกเพื่อให้นักท่องเที่ยว (ลูกค้า นิติบุคคล) รับรู้ได้เกี่ยวกับทัวร์ได้ และตกลงตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวและสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
  2. 3.3.2 ระหว่างระยะเวลาการมีผลใช้ได้ของสัญญา ให้ความช่วยเหลือกับทางบริษัทตัวแทนโดยทันทีในกรณีที่ตัวแทนมีความยุ่งยากในการร่างและ/หรือทำข้อตกลง/ลงลายมือชื่อในสัญญาให้บริการท่องเที่ยวและ/หรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
  3. 3.3.3 แจ้งให้บริษัทตัวแทนทราบโดยทันที (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านอีเมล์) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของบริการที่จัดหาให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับบริการที่รวมอยู่ในทัวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงราคาของทัวร์ การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินจากท่าอากาศยานต้นทางกับทัวร์ การเปลี่ยนแปลงท่าอากาศยานต้นทางกับทัวร์ การเปลี่ยนแปลงท่าอากาศยานต้นทางในส่วนของเมืองซึ่งทัวร์จะเริ่มต้น เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องแจ้งต่อนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) หากบริษัทตัวแทนไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวให้นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ได้ทราบ บริษัทตัวแทนจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว ลูกค้า หรือนิติบุคคล อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามของบริษัทตัวแทนดังกล่าว
  4. 3.3.4 จัดหาให้มีการประกันภัยการท่องเที่ยว (การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ) บนพื้นฐานของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย
  5. 3.3.5 เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ได้ตัวเองสำหรับบัตรที่พัก กรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินเหมาลำ ความสามารถในการพิมพ์โดยบริษัทตัวแทนสำหรับเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบให้แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ถูกกำหนดโดยบริษัททัวร ์ การชำระเงินบางส่วนหรือการชำระเงินล่าช้าโดยบริษัทตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีสิทธิ์ให้บริษัททัวร์ปฏิเสธการออกเอกสารดังกล่าวได้
  6. 3.3.6 การจองบริการทุกชนิดรวมถึงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน ในกรณีที่บริษัททัวร์สามารถที่จะหาได้เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาบริการดังกล่าว บริษัทตัวแทนต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในข้อ 3.4.9 ของสัญญาฉบับนี้
  7. 3.3.7 หากบริษัททัวร์ไม่สามารถยืนยันบริการใดบริการหนึ่งหรือหลายบริการได้ซึ่งเป็นบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนจะได้รับการแจ้ง บริษัททัวร์อาจจะระบุระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงในการยื่นการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน ในกรณีที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน โดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวและไม่มีเรียกเก็บค่าใช้ชำระและเบี้ยปรับ
  8. 3.3.8 ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่มีการรับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนจะมีการจัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับการเรียกเก็บเงิน
  9. 3.3.9 จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้แก่บริษัทตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีรายการในแคทตาล็อกและบนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์
  10. 3.3.10 (หากเป็นไปได้) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ให้มีวีซ่านักท่องเที่ยวในสถานกงศุลของประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ที่มีเจตนาเพื่อซื้อและในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้วิธีการที่ง่ายนักสำหรับการได้มาซึ่งวีซ่า
 4. 3.4 ภายในการดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) บริษัทตัวแทนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. 3.4.1 ก่อนการดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ต้องให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ที่เลือกโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ในกรณีของเจตนาของบุคคลที่สาม (กลุ่มบุคคลที่สาม) ที่จะใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม (กลุ่มบุคคลที่สาม) ดังกล่าว
  2. 3.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวได้ผ่านพรมแดนและการควบคุมของศุลกากรที่จะต้องมีหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการเข้าและออกจากประเทศ
   บริษัทตัวแทนจะต้องปฏิเสธนักท่องเที่ยวหรือนิติบุคคลมิให้ทำข้อตกลงตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยว และลูกค้าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้
   เอ) ระยะเวลาการมีผลใช้ได้ของวีซ่าเข้าประเทศนับตั้งแต่การข้ามพรมแดนของประเทศ จะมีระยะเวลาน้อยกว่าระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวมีเจตนาที่จะพำนัก หรือจะมีน้อยกว่าระยะเวลาตามที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศนั้น
   บี) จำนวนครั้งของการเข้า (การออก) ไปยัง (ออกจาก) ประเทศ ครบตามที่กำหนด
   ซี) ระยะเวลาการมีผลใช้ได้ของหนังสือเดินทางนับแต่การข้ามพรมแดนของประเทศ ในที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทาง น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศนั้น
  3. 3.4.3 รับค่าธรรมเนียม จากนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) สำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยโอนเงินผ่านธนาคารหรือเงินสด
  4. 3.4.4 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน ให้เก็บบันทึกในรูปแบบและภายในเวลาตามที่ระบุโดยสัญญาและโดยกฎหมายของประเทศของสถานที่ตั้งของบริษัทตัวแทน
  5. 3.4.5 ในกรณีที่นักท่องเที่ยว (นิติบุคคล ลูกค้า) ส่งข้อเรียกร้องต่อบริษัททัวร์สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แจ้งไปยังบริษัททัวร์ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับ ในการเตือนนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล ลูกค้า) ว่าการเรียกร้องค่าเสียหายต้องมีหนังสือรับรองที่ดำเนินการนักท่องเที่ยวและพนักงานผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และรับรองโดยการลงลายมือชื่อผู้แทนของบริษัทเจ้าบ้านในประเทศเจ้าบ้าน
  6. 3.4.6 ดำเนินการ (พิมพ์) ผ่านแบบฟอร์มระบบการจองออนไลน์ และส่งไปยังนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) สำหรับเอกสารการเดินทางสำหรับเที่ยวบินเหมาลำ การประกันสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุ บัตรที่พัก และเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุโดยบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุ โดยการใช้แบบฟอร์มระบบการจองออนไลน์เพื่อทำให้สามารถพิมพ์เอกสารภายในระยะเวลา 14 วันถึง 1 วันทำการก่อนวันออกเดินทาง หากมีการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับทัวร์โดยทางบริษัทตัวแทนแล้ว
  7. 3.4.7 ดำเนินการยินยอมให้มีกิจกรรมทั้งหมดกับทางบริษัททัวร์สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
  8. 3.4.8 ในกรณีของนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือนิติบุคคลของสัญญาให้บริการท่องเที่ยวปฏิเสธสัญญาฉบับนี้ และลูกค้าของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม บริษัทตัวแทนจะต้องแจ้งต่อบริษัททัวร์ในทันทีในแบบฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน
  9. 3.4.9 ในระยะเวลาตามที่กำหนด ให้จัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีรายชื่อนักท่องเที่ยวที่ระบุชื่อจริงและนามสกุล (ในภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับหนังสือเดินทางต่างประเทศ) สัญชาติ ระยะเวลาการพำนักในประเทศ ในที่ซึ่งนักท่องเที่ยวเจตนาจะเดินทางท่องเที่ยว เลือกโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ที่จะเข้ากับโรงแรมและการจองที่พักเป็นห้อง ลำดับและหมายเลขหนังสือเดินทางต่างประเทศ วันที่ออกและวันหมดอายุของหนังสือเดินทางต่างประเทศ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิดของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) หมายเลขโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว)
  10. 3.4.10 ก่อนการทำข้อตกลงในสัญญาให้บริการท่องเที่ยว ผู้ซึ่งมีความต้องการพิเศษ (บุคคลพิการหรือบุคคลที่ต้องการขอบริการเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานขาเข้า/ขาออก) บริษัทตัวแทนต้อง
   เอ) ทำบันทึกหมายเหตุที่เหมาะสมในใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน และต้องไม่ช้ากว่า 2 วันก่อนวันออกเดินทาง จะต้องส่งข้อความไปยังบริษัททัวร์ผ่านทางอีเมล์ไปตามที่อยู่:______________________@ japanish.com
   บี) ใช้เงินที่ชำระเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์เป็นค่าการดูแลที่ท่าอากาศยานขาเข้า/ขาออกตามใบแจ้งหนี้ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัททัวร์
  11. 3.4.11 ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนถูกส่งกลับไปยังบริษัททัวร์ เมื่อมีการร้องขอ บัตรที่พักที่ยังไม่ใช้ การประกันภัย และเอกสารอื่นๆ ที่ให้สิทธิ์แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ได้รับบริการท่องเที่ยว ในกรณีของเอกสารดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งคืน เอกสารใหม่ที่มีชื่อของนักท่องเที่ยวคนเดียวกันก็จะไม่ถูกให้โดยบริษัททัวร์
  12. 3.4.12 เมื่อมีการทำสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ที่ให้บริการของบริษัททัวร์สำหรับการแจ้งนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) เกี่ยวกับทัวร์ที่มีการจอง การรับข้อเรียกร้องคำแนะนำและอื่นๆ จากนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) และส่งไปยังบริษัททัวร์ ในกรณีของการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนเพื่อที่ให้เอกสารตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้และทำการชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์ ที่มีสาเหตุเนื่องจากการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน และกระทำการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
  13. 3.4.13 ในกรณีที่มีสถานการณ์การบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ต้องคืนเงินทั้งหมดที่ชำระให้แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) หากยังคงไม่ได้ชำระให้แก่บริษัททัวร์ แต่หากมีสถานการณ์การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นขณะนั้น เงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้มีการชำระให้แก่บริษัททัวร์ไปแล้ว บริษัทตัวแทนจะต้องคืนเงินที่ชำระดังกล่าวรวมถึงค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัททัวร์
  14. 3.4.14 ดำเนินการยกเลิกในกรณีที่มีการละเมิด ข้อกำหนดการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดหาเอกสารตามที่จำเป็นโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า)
  15. 3.4.15 กระทำการเฉพาะภายในอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญา
4. การชำระเงินสำหรับทัวร์
 1. 4.1 ราคาของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนขายให้แก่พลเมืองในประเทศต้นทางที่ถูกกำหนดโดยการคูณราคาในบัญชีราคากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเชิงพาณิชย์ให้ได้เป็นสกุลเงินของประเทศต้นทางในวันที่มีการตกลงทำสัญญากับบริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) อัตราแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ถูกกำหนดโดยธนาคารคู่ค้าของบริษัทตัวแทน ในบัญชีราคาที่ให้โดยบริษัทตัวแทน บริษัททัวร์แสดงให้เห็นราคาของทัวร์ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมของบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ราคาตามที่กำหนดโดยบริษัททัวร์บวกกับราคาของจำนวนค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
 2. 4.2 การชำระเงินทุกประเภทจะต้องถูกทำขึ้นมาเป็นหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภายใต้สัญญาที่ไม่ใช่รูปแบบเงินสด
 3. 4.3 บริษัทตัวแทนต้องโอนเงินไปยังกองทุนบริษัททัวร์ที่รับโดยบริษัทตัวแทนจากการชำระเงินของนักท่องเที่ยว ลูกค้า หรือนิติบุคคลค่าทัวร์ภายใน 3 วันทำการของธนาคารนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัททัวร์ แต่ต้องไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคารก่อนวันเริ่มต้นของทัวร์ (วันเริ่มต้นบริการท่องเที่ยววันแรกที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สั่งซื้อโดยบริษัทตัวแทน) การชำระเงินจะต้องถูกยืนยันโดยการรับเงินที่ชำระเข้าบัญชีธนาคารของบริษัททัวร์เต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ ค่าใช้ชำระทั้งหมดสำหรับการโอนการชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร บริษัทตัวแทนจะต้องรับภาระค่าใช้ชำระของตัวเอง ตามจุดประสงค์ของการชำระเงิน บริษัทตัวแทนแสดงให้เห็นหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือหมายเลขใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน
  ในกรณีของการที่ไม่ได้รับเงินที่ชำระดังกล่าวเต็มจำนวนไปยังบัญชีของบริษัททัวร์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัททัวร์มีสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกได้ บริษัทตัวแทนต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ที่รับมาสำหรับทัวร์ทันที เช่นเดียวกับการชำระเต็มจำนวนในความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาอันเป็นผลของการบอกเลิกบริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม บริษัทตัวแทนจะต้องชดใช้เงินคืนสำหรับความสูยเสียทั้งหมดให้แก่บริษัททัวร์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้ชำระจริงของบริษัททัวร์ที่ถูกระงับโดยคู่ค้าของบริษัททัวร์ตามสัญญาเนื่องจากการยกเลิกทัวร์โดยเฉพาะนี้
 4. 4.4 เงินที่ชำระที่ได้รับโดยบริษัทตัวแทนจากการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จะต้องไม่ถูกเป็นเจ้าของโดยบริษัทตัวแทน และเป็นการเงินระหว่างการโอนและไว้วางใจให้ทางบริษัทตัวแทนเก็บไว้ชั่วคราวจนกว่าจะการชำระหนี้กับทางบริษัททัวร์
 5. 4.5 บริษัทตัวแทนรับประกันต่อบริษัททัวร์ว่านักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) จะปฏิบัติตามข้อผูกพันการชำระเงินทั้งหมดตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
5. ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
 1. 5.1 เมื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญารวมถึงการมั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันของนักท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม) ตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม บริษัทตัวแทนจะได้รับค่าธรรมเนียมตามค่าบริการที่กำหนดโดยบริษัทตัวแทน จำนวนเงินที่ระบุสำหรับค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากกำหนดขึ้นตามกฎหมายของประเทศซึ่งบริษัทตัวแทนตั้งอยู่
 2. 5.2. บริษัทตัวแทนเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนจากชำระเงินที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) โดยบริษัททัวร์สามารถกำหนดระเบียบอื่นๆในการชำระค่าธรรมเนียมของตัวแทน โดยลงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือโดยการส่งอีเมล์หรือแฟกซ์ หรือโดยส่งข้อความลงในข้อมูลในแบบฟอร์มล่าสุดทางระบบการจองออนไลน์
  สิทธิ์ในการยึดถือค่าบริการจากการชำระเงินที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ของบริษัทตัวแทนจะเกิดขึ้นหลังจากตัวแทนชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยบริษัททัวร์แล้ว
 3. 5.3. ถ้าบริษัทตัวแทนทำการเปลี่ยนแปลงใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทัวร์ อัตราค่าธรรมเนียมก็จะเปลี่ยนไป การคืนเงินค่าธรรมเนียมของบริษัทตัวแทนให้นักท่องเที่ยวหรือการชำระค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) เพิ่มของนักท่องเที่ยวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่ตัวแทนตั้งอยู่
 4. 5.4. ถ้านักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ยกเลิกสัญญาให้บริการท่องเที่ยว (สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก) ตัวแทนต้องคืนค่าธรรมเนียมแก่บริษัททัวร์
 5. 5.5. อัตราค่าธรรมเนียมถูกกำหนดโดยคู่สัญญา โดยอาศัยดุลพินิจและพิจารณาหลักราคาตลาดและข้อเสนอที่ใช้กันทั่วไปในขอบเขตการขายตามกฎหมายของประเทศที่ตัวแทนตั้งอยู่ บริษัททัวร์สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของการเป็นตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวบางอย่างโดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการโฆษณา โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัทตัวแทนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร
6. สิทธิ์และข้อผูกพันของคู่สัญญา
 1. 6.1 บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  1. 6.1.1 โดยได้รับความยินยอมจากบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก การใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าและบริการของการเป็นบริษัทตัวแทนของบริษัททัวร์เท่าที่เป็นไปได้ในการทำการค้ากับบริษัททัวร์
  2. 6.1.2 มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับทำข้อตกลงของคู่สัญญาซึ่งกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำสัญญา รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้
 2. 6.2. บริษัททัวร์มีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
  1. 6.2.1 ลดหรือเพิ่มอำนาจหน้าที่ของบริษัทตัวแทน โดยจัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้
  2. 6.2.2 ตรวจสอบความมีอยู่และความมีผลใช้ได้ของสัญญาการให้บริการท่องเที่ยว สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
  3. 6.2.3 ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของนักท่องเที่ยว (เอกสารการเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงบัตรที่พักต่างๆ) ซึ่งบริษัทตัวแทนได้รับจากบริษัททัวร์เพื่อที่จะโอนไปยังนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า)
 3. 6.3 บริษัทตัวแทนจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  1. 6.3.1 ให้ความช่วยเหลือบริษัททัวร์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า)
  2. 6.3.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สำคัญของบริษัทตัวแทน (รายละเอียดทางธนาคาร ทางกฎหมาย และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลของบุคคลที่มีอำนาจ หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ของบริษัทตัวแทน) บริษัทตัวแทนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททัวร์ทราบในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยวิธีการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัททัวร์ โดยวิธีนี้ให้รวมถึงการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร พร้อมกับการส่งสำเนารับรองความถูกต้องของเอกสารยืนยันตามมาในภายหลังด้วย
  3. 6.3.3 อัพเดตตารางการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงตารางใดๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งไปยังนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ในวันก่อนที่จะถึงวันเดินทางท่องเที่ยว
  4. 6.3.4 ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ที่ได้รับสำเนา 2 ฉนับแต่บริษัททัวร์ในการทำข้อตกลงตามสัญญาของบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนจะต้องส่งสำเนาที่ลงลายมือชื่อไปยังบริษัททัวร์ ในกรณีที่บริษัททัวร์ไม่ได้รับสำเนาที่ลงนามดังกล่าว บริษัททัวร์สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา
  5. 6.3.5 ตรวจเช็คอีเมล์ซึ่งบริษัททัวร์ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาและข้อมูลสถานะใบขอสั่งซื้อจากลูกค้าบนเว็บไซต์ทางการของบริษัททัวร์ คือ japanish.com หากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ส่งโดยบริษัททัวร์สำหรับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน และ/หรือไม่มีข้อความแจ้งสถานะของใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนจะต้องแจ้งไปยังบริษัททัวร์
  6. 6.3.6 ระหว่างระยะเวลาตามที่ระบุโดยกฎหมาย ให้จัดเก็บข้อตกลงในนามของสัญญาของบริษัททัวร์สำหรับบริการท่องเที่ยว สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญาเหล่านี้ และเมื่อมีการร้องขอของผู้แทนของบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบ สัญญาให้บริการท่องเที่ยวหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามตามที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ส่งคืน ต้องมีการเก็บไว้ที่สำนักงานของบริษัทตัวแทน และต้องไม่ชักช้าหากมีการตรวจสอบโดยผู้แทนของบริษัททัวร์
 4. 6.4 บริษัททัวร์มีข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้
  1. 6.4.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครบกำหนดและดำเนินการตามข้อผูกพันโดยสุจริตตามสัญญาฉบับนี้
  2. 6.4.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ระหว่างคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาในวันแรกของเดือนที่กำหนด
  3. 6.4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริษัททัวร์ (รายละเอียดทางธนาคาร ทางกฎหมาย และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลของบุคคลที่มีอำนาจของบริษัททัวร์) บริษัททัวร์มีข้อผูกพันที่ต้องแจ้งให้บริษัทตัวแทนทราบก่อนวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ส่วนในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร บริษัททัวร์มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นให้บริษัทตัวแทนทราบในทันที
 5. 6.5 คู่สัญญามีข้อผูกพันในการรักษาความลับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าของคู่สัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยให้สามารถเปิดเผยได้
7. ความรับผิดของคู่สัญญา
 1. 7.1 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำละเมิด (การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้) คู่สัญญาฝ่ายที่กระทำละเมิดต้องรับผิดตามกฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย และตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
 2. 7.2 ภายใต้การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
  1. 7.2.1 สำหรับบริษัทตัวแทน
   - การจัดหาชุดเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยบริษัทตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่จัดเตรียมให้แก่บริษัททัวร์สำหรับนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว)
   - การจัดหาเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ
   - การชำระเงินล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัททัวร์
   - ไม่ได้จัดหาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎทั่วไปสำหรับการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของบริษัททัวร์แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของทัวร์ รวมถึงข้อมูลที่ระบุในข้อ 3.4.1 ของสัญญาฉบับนี้
   - ไม่สร้างความมั่นใจถึงความมีอยู่หรือความถูกต้องใช้ได้ของหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารอื่นๆ ของนักท่องเที่ยวตามข้อ 3.4.2 ของสัญญาฉบับนี้
   - การไม่ปฏิบัติตามและปฏิบัติไม่ถูกต้องอื่นใดที่กำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้
  2. 7.2.2 ในกรณีที่สถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
   - บริษัทตัวแทนไม่แจ้งการยกเลิก
   - บริษัทตัวแทนไม่ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
   - นักท่องเที่ยวมาไม่ถึงโรงแรม
   บริษัทตัวแทนต้องจ่ายเงินคืนแก่บริษัททัวร์เต็มจำนวน (100%) ตามที่บริษัททัวร์ได้สูญเสียไปอันเกี่ยวข้องกับกับเรื่องดังกล่าวนี้
  3. 7.2.3 บริษัทตัวแทนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการตรวจสอบความมีอยู่และความมีผลใช้ได้ของหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารอื่นๆ ของนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางเข้าและออกประเทศโดยต้องรับผิดชอบในจำนวนความเสียหายที่เกิดกับบริษัททัวร์ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัททัวร์อันเนื่องมาจากการขาดหรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนั้น
  4. 7.2.4. ตามสัญญาฉบับนี้ ความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัททัวร์จะได้รับการชดใช้ที่เต็มจำนวน โดยบริษัทตัวแทนจะต้องดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามเกณฑ์ของใบแจ้งหนี้ที่ได้ออกให้โดยบริษัททัวร์ภายใน 3 วันทำการของธนาคารนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
  5. 7.2.5. บริษัทตัวแทนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับสัญญาให้บริการท่องเที่ยว สัญญาเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่รวมถึงข้อบังคับที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ของสัญญาฉบับนี้ และรับผิดชอบความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแก่บริษัททัวร์ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการตกลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยค่าเสียหายดังกล่าวไม่รวมถึงรายการเกณฑ์บังคับอื่นๆ ที่บริษัททัวร์ได้กำหนดไว้
  6. 7.2.6. บริษัทตัวแทนในฐานะผู้ค้ำประกันพร้อมกับนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) จะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันเกี่ยวกับการละเมิดหนี้ทางการเงินของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว นิติบุคคล ลูกค้า) ที่เกิดขึ้นตามสัญญาให้บริการท่องเที่ยวและสัญญาเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก
  7. 7.2.7 หากนักท่องเที่ยวไม่ถึงโรงแรมตามวันที่ระบุไว้ในใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนซึ่งบริษัททัวร์ได้ยืนยันใบขอสั่งนั้นแล้ว โดยที่ไม่ใช่เป็นเพราะความผิดของบริษัททัวร์ และหรือโรงแรมให้ถือเป็นการยกเลิก
  8. 7.2.8 สำหรับกรณีที่บริษัทตัวแทนละเมิดสัญญา บริษัททัวร์มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในการดำเนินการ เช่น การระงับอำนาจของบริษัทตัวแทนในการทำข้อตกลงสัญญาให้บริการท่องเที่ยว สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกไว้ชั่วคราวโดยการระงับการยอมรับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนทั้งหมดตามที่ระบุโดยบริษัททัวร์; จัดตั้งเพื่อให้มีเงินค้ำประกันเพิ่มเติมแต่เพียงฝ่ายเดียวในอนาคตเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ถูกต้องเหมาะสมโดยบริษัทตัวแทน; เปลี่ยนแปลงคำสั่งการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพื่อให้บริษัทตัวแทนชำระเงินล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพื่อจำกัดจำนวนเงินของค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
 3. 7.3. กรณีสำหรับบริษัททัวร์
  - ไม่ได้จัดส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้แก่บริษัทตัวแทน
  - ไม่จัดให้มีหรือดำเนินการล่าช้าเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาที่ถูกต้องเหมาะสม
  - การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องอื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้
8. การเยียวยาแก้ไข (ข้อเรียกร้อง)
 1. 8.1. ในกรณีของการเยียวยาแก้ไขข้อเรียกร้องของนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล ลูกค้า) นั้น บริษัทตัวแทนจะต้องยอมรับในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องและส่งเป็นจดหมายปิดผนึกมายังบริษัททัวร์ โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย ชื่อจริง นามสกุล และชื่อกลางของนักท่องเที่ยว (ชื่อของนิติบุคคล หรือชื่อของลูกค้า) ระยะเวลาและสถานที่ในการเข้าพักระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หมายเลขใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน พร้อมด้วยถ้อยแถลงที่เขียนขึ้นโดยนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล) และพนักงานผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล) และลงลายมือชื่อของผู้แทนของบริษัทเจ้าบ้านในประเทศเจ้าบ้าน โดยข้อเรียกร้องจะต้องแนบมาพร้อมกับสำเนาเอกสารแสดงการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล ลูกค้า)
  โดยข้อเรียกร้องจะต้องถูกส่งไปถึงบริษัททัวร์ โดยตรงภายใน 14 วันนับแต่สิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยว โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวจะต้องส่งมาพร้อมกับสำเนาของสัญญาให้บริการท่องเที่ยว หรือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย ในกรณีที่บริษัททัวร์ได้ยืนยันข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วให้ผู้แทนของคู่สัญญามาปรึกษาหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนเงิน ข้อกำหนด และคำสั่งการชำระหนี้สำหรับการชดเชยดังกล่าว
 2. 8.2 บริษัททัวร์จะพิจารณาข้อเรียกร้องที่ได้รับจากบริษัทตัวแทนและทำการตอบกลับภายในระยะเวลา 30 วันตามปฏิทินนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง โดยบริษัทตัวแทนจะส่งการตอบกลับของบริษัททัวร์ซึ่งบริษัทตัวแทนได้รับไปยังนักท่องเที่ยว โดยบริษัทตัวแทนจะส่งคำตอบที่ได้รับจากบริษัททัวร์ไปยังนักท่องเที่ยว (นิติบุคคล ลูกค้า) ที่ทำข้อเรียกร้องนั้น
9. เหตุสุดวิสัย
 1. 9.1 คู่สัญญาจะหลุดพ้นจากความรับผิดจากความรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา ในกรณีของเหตุสุดวิสัย เช่นดังต่อไปนี้
  - น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ โรคระบาด และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ
  - ไฟไหม้ ระเบิด การขัดข้อง หรือ ความเสียหายจากรถยนต์
  - การนัดหยุดงาน การก่อวินาศกรรม การปิดกิจการ และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการตามสัญญา
  - การปฏิวัติ การก่อจลาจล สงครามทั้งที่เกิดจากการประกาศสงคราม และไม่ได้เกิดจากการประกาศสงคราม
  - การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. 9.2 คู่สัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติการตามสัญญาได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเวลาที่เกิดขึ้นและเวลาสิ้นสุดของสถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
10. การระงับข้อพิพาท
 1. 10.1 ถ้าเป็นไปได้ข้อพิพาททั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ จะได้รับการหาข้อยุติโดยการเจรจาระหว่างคู่สัญญา ตามสัญญาฉบับนี้ไม่มีการใช้บังคับการตกลงข้อพิพาทก่อนไต่สวนคดี เมื่อไม่สามารถที่จะหาข้อยุติของข้อพิพาทได้ ข้อพิพาที่เกิดขึ้นจะถูกยื่นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการของสำนักงานการระงับข้อพิพาทางเลือก (สำนักงานศาลยุติธรรม) ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศซึ่งศาลอนุญาโตตุลาการตั้งอยู่
11. การจองออนไลน์
 1. 11.1 ระบบการจองออนไลน์ คือ การจองบริการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยระบบการจองออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัททัวร์ อยู่ที่เว็บไซต์ทางการ: japanish.com
 2. 11.2 บริษัททัวร์จะให้รหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ในการเข้าถึงแบบฟอร์มระบบการจองออนไลน์ไม่เกิน 2 วันทำการนับแต่การลงนามในสัญญา ซึ่งถูกถือว่าเป็นข้อมูลความลับและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้
 3. 11.3 ใบขอสั่งซื้อทั้งหมดที่ถูกส่งในนามของบริษัทตัวแทนด้วยระบบการจองออนไลน์ถือว่าเป็นการสั่งซื้อที่มีผลใช้ได้หากถูกกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับข้อกำหนดของสัญญาที่มีอยู่
 4. 11.4 บริษัททัวร์จะจัดให้มีการช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานระบบการจองออนไลน์ การเข้าถึงข้อเสนอราคาของบริษัททัวร์เช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อบริการที่มีการจองไว้
 5. 11.5 ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนที่กระทำการผ่านระบบการจองออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนที่ทำบนกระดาษสามารถที่จะใช้ได้ในกรณีพิเศษและจะต้องถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกับบริษัททัวร์ แบบฟอร์มใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนที่เป็นกระดาษสามารถที่จะหาได้บนเว็บไซต์ทางการของบริษัททัวร์ที่ japanish.com เอกสารสแกนสำเนาของใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนที่เป็นกระดาษ กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อโดยผู้แทนที่รับมอบอำนาจของบริษัทตัวแทนอาจจะถูกส่งไปยังบริษัททัวร์ผ่านทางอีเมล์ และจะต้องถูกถือว่าเป็นสำเนาต้นฉบับที่ถูกยื่นโดยบริษัทตัวแทน
 6. 11.6 บริษัทตัวแทนรับประกันว่าระบบการจองออนไลน์จะไม่ถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและระบบดังกล่าวจะถูกใช้งานโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีของทางบริษัทตัวแทน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้งานระบบการจองออนไลน์และสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวได้
 7. 11.7. บริษัทตัวแทนมีหน้าที่แจ้งบริษัททัวร์ให้ทราบหากจำเป็นต้องมีการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตก่อนหน้านี้โดยทันที
12. เงื่อนไขอื่นๆ
 1. 12.1. สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นโดยการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา หรือโดยการเข้าร่วมของบริษัทตัวแทนในสัญญา ที่ลงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์เมื่อทำการจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในตอนที่มีการยอมรับสัญญาโดยบริษัททัวร์ โดยวิธีการเข้าร่วม สัญญาถูกกระทำการในวิธีการใช้หนังสือยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขโดยบริษัทตัวแทนพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ และหนังสือยินยอมดังกล่าวจะต้องถูกร้องขอจากทางบริษัทตัวแทนก่อนที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ลงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ในแบบฟอร์มใบสั่งของสั่งซื้อ การจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้หากไม่มีหนังสือยินยอมดังกล่าวในแบบฟอร์มใบขอสั่งซื้อที่ระบุ ในกรณีของการส่งใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนโดยทางบริษัทตัวแทนไปยังบริษัททัวร์และการยืนยันใบขอสั่งซื้อดังกล่าวโดยทางบริษัททัวร์ คู่สัญญาพิจารณาว่าสัญญาฉบับนี้ถูกกระทำการนับแต่วันที่มีการยอมรับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทนโดยบริษัททัวร์
 2. 12.2 สัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงลายมือชื่อและจะต้องมีผลใช้ได้จนกระทั่งหนึ่งปีภายหลังลงลายมือชื่อ หากภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันตามปฏิทินก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญา ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาจะต้องถูกขยายออกไปเป็นปีหน้าตามปฏิทินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน บริษัททัวร์ต้องมีสิทธิ์ในการส่งข้อความไปยังบริษัทตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจตนาในการบอกเลิกสัญานี้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการผ่านการส่งจดหมายทั่วไป การขยายระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. 12.3 คู่สัญญามีการตกลงร่วมกันว่า (เมื่อมีการลงลายมือชื่อในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อตกลงเพิ่มเติม จดหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่ทำขึ้นมาภายในสัญญา) บริษัททัวร์อาจจะใช้ลายมือชื่อของบุคคลผู้รับมอบอำนาจผ่านทางโทรสารพร้อมกับการทำสำเนาด้วยอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทตัวแทนจะต้องตกลงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสัญญาฉบับนี้สามารถที่จะทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยบริษัททัวร์ในวิธีการลงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ โดยการส่งการแจ้งทางอีเมล์ไปยังที่อยู่ของบริษัทตัวแทนตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หรือผ่านระบบการจองออนไลน์
  ตัวอย่างเปรียบเทียบของลายมือชื่อที่เขียนด้วยลายมือของกรรมการผู้จัดการของ “บริษัท เอเชียฟัน จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัททัวร์
  ชินทาโร่ ซาซากิ คือ
 4. 12.4 คู่สัญญาได้มีการตกลงรวมกันที่จะพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่ส่งผ่านโทรสารหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสำเนาต้นฉบับ
 5. 12.5 คู่สัญญาขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีข้อผูกพันร่วมกันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายที่ริเริ่มการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันที่บอกเลิกสัญญา นับแต่ตอนที่หนังสือแจ้งเตือนโดยทางบริษัททัวร์ที่ส่งให้แก่บริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนสูญเสียสิทธิ์ในการทำข้อตกลงสัญญาให้บริการท่องเที่ยว สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม และบริษัททัวร์จะหยุดยอมรับใบขอสั่งซื้อของบริษัทตัวแทน
 6. 12.6 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินของคู่สัญญา สัญญาจะยังมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการชำระหนี้เต็มจำนวนระหว่างทั้งสองฝ่าย
 7. 12.7 เมื่อมีการลงลายมือชื่อในสัญญา การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร ข้อตกลงก่อนหน้านี้ และบันทึกความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจะถือว่าเป็นโมฆะ
 8. 12.8 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้อาจจะถูกทำขึ้นมาโดยความยินยอมร่วมกันของคู่สัญญาที่จะต้องถูกกระทำการในเอกสารแนบท้ายสัญญา
 9. 12.9 เอกสารแนบท้ายสัญญาตามสัญญาฉบับนี้จะต้องถูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และจะต้องมีผลผูกพันตามกฎหมายหากทำขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้แทนรับมอบอำนาจของคู่สัญญาและมีการประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ
 10. 12.10 ความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามการปฏิบัติตามสัญญา และไม่ได้มีอยู่ในสัญญาจะต้องถูกใช้บังคับโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 11. 12.11 หากจำเป็นในข้อ 13 ของสัญญาฉบับนี้ บริษัทตัวแทนแสดงให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญของบริษัทสาขาหรือหน่วยงานแยกอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการกิจกรรมของบริษัทตัวแทน
 12. 12.12 โดยการลงลายมือชื่อในสัญญา บริษัทตัวแทนมีสิทธิ์ให้สิทธิ์กับทางบริษัททัวร์ในการประมวลผล (การเก็บรวบรวม การบันทึก การสะสม การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การดัดแปลง การต่ออายุ การใช้ และการแจกจ่าย (โอนไปยังบุคคลที่สาม) การทำให้ไม่เป็นส่วนตัว การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่จะถูกโอนไปยังบริษัททัวร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันหรือปฏิบัติตามให้สำเร็จตามสัญญา บริษัทตัวแทนรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวที่โอนไปยังบริษัททัวร์จะได้รับและจะถูกนำไปใช้โดยบริษัทตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทตัวแทนจะมีมูลเหตุทางกฎหมายที่จำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นไปยังบริษัททัวร์เมื่อบริษัททัวร์จัดหาให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว ปริมาณการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวจะต้องถูกกำหนดโดยบริษัททัวร์ตามจุดประสงค์ของการประมวลผล บริษัทตัวแทนรับประกันว่านักท่องเที่ยวให้สิทธิ์แก่บริษัททัวร์ในการกำหนดปริมาณการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทตัวแทนจะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัททัวร์ที่มีเหตุจากการละเมิดของคู่สัญญาจากการรับประกันดังกล่าว
 13. 12.13 สัญญาที่มีใบขอสั่งซื้อที่ดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นมา 2 ฉบับ โดยแต่ละฉบับสำหรับแต่ละฝ่าย แต่ละฉบับจะต้องถูกถือว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยของสัญญาฉบับนี้ ให้บังคับสัญญาตามฉบับภาษาอังกฤษ
13. สถานที่ตั้งและรายละเอียดที่สำคัญของคู่สัญญา

บริษัททัวร์
“บริษัท เอเชียฟัน จำกัด”
23/85 อาคารอิกไนท์ สเปซ ซอยลาดพร้าว23 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ
ชินทาโร่ ซาซากิ

บริษัทตัวแทน
ชื่อ:
ที่อยู่:
ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ):

รายละเอียดธนาคาร:
ลายมือชื่อ:
เลขบัญชี:
ชื่อบัญชี:
สาขา:
SWIFT CODE:
ตำแหน่ง:
ชื่อ:

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 จากวันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2559
ตามสัญญาการเป็นตัวแทนหมายเลข /2559
จากวันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2559

ข้อกำหนด เกณฑ์บังคับที่ถูกรวมไว้ในสัญญาให้บริการท่องเที่ยวและ สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม

ตามข้อกำหนดของสัญญาการเป็นตัวแทนหมายเลข /2559 จากวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (หลังจากนี้จะเรียกว่าสัญญาการเป็นตัวแทน) คู่สัญญาได้ระบุเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับสัญญาให้บริการท่องเที่ยวและสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามที่ทำข้อตกลงโดยบริษัทตัวแทนภายใต้การมอบอำนาจดังต่อไปนี้

 1. 1. นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. 1.1 ชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์ภายใน 2 วันทำการของธนาคารสำหรับราคาเต็มจำนวนของทัวร์และบริการเพิ่มเติมที่สั่งซื้อโดยบริษัทตัวแทน
  2. 1.2 ปฏิบัติตามข้อบังคับของการพำนักในประเทศที่มีการพำนักชั่วคราว ปฏิบัติตามพิธีขนบธรรมเนียมและประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับข้อบังคับของศุลกากรและกฎการเข้า/ออกจากประเทศที่พำนักชั่วคราว; ไม่รบกวนความสงบเรียบร้อยและไม่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ในประเทศที่พำนักชั่วคราว; ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่พักและที่อยู่ชั่วคราว กฎการเข้าประเทศ (พื้นที่) ของการพำนักและการอยู่ชั่วคราวถูกลงข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ทางการ: japanish.com นอกจากนี้บริษัทตัวแทนจะต้องแจ้งแก่นักท่องเที่ยว โดยการลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้ นักท่องเที่ยวยืนยันว่าพวกเขาได้อ่านและรับทราบกฎในทุกข้อ
  3. 1.3 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเดินทางท่องเที่ยวและเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัทตัวแทนจะแจ้งให้บริษัททัวร์ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์นับแต่สิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยว ในกรณีนี้ข้อเรียกร้องจะต้องประกอบไปด้วยถ้อยแถลงที่เขียนขึ้นโดยนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) และพนักงานผู้รับมอบอำนาจในหน่วยงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและได้การรับรองโดยลายมือชื่อของบริษัทตัวแทนพนักงานที่ได้รับอนุญาติจากบริษัททัวร์ในประเทศที่อยู่อาศัยชั่วคราว และส่งมาพร้อมกับสำเนาของสัญญาฉบับนี้ สำเนาของเอกสารยืนยันการชำระเงินค่าเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) และหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันได้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การท่องเที่ยวภายใต้สัญญาฉบับนี้ กรณีที่ไม่มีข้อเรียกร้องที่ทำขึ้นโดยการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ในเงื่อนไขที่ระบุไว้เฉพาะ แสดงให้ว่าบริษัททัวร์ได้ดำเนินการตามข้อผูกพันของภายใต้สัญญาฉบับนี้
  4. 1.4 บริษัททัวร์จะได้รับชดใช้คืนสำหรับค่าใช้จ่ายอันมีผลมาจากการปฏิเสธของนักท่องเที่ยวที่จะทำข้อตกลงในสัญญานี้ก่อนการเดินทางท่องเที่ยว หรือหากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ที่กระทำขึ้นโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเป็นการไม่ชำระเงินที่ครบกำหนดและเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามสัญญาที่ทำข้อตกลงโดยบริษัททัวร์กับคู่ค้าหลัก (โรงแรม สายการบิน บริษัทประกันภัย บริษัทขนส่ง ฯลฯ) ที่ให้บริการท่องเที่ยว เป็นเงินที่ถูกหักค่าใช้จ่ายตามจริงจากบริษัททัวร์โดยคู่ค้าดังกล่าวในรูปแบบของความเสียหายจากการเรียกร้อง เบี้ยปรับ และค่าชดเชย
 2. 2. นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) จะต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือกระทำผิดกฎหมายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่พำนักชั่วคราว
 3. 3. ในกรณีที่นักท่องเที่ยวละเมิดบริการที่จัดหาให้โดยบริษัททัวร์สำหรับบริการท่องเที่ยว การลงทะเบียน หรือกฎการขนส่งกระเป๋าสัมภาระ การก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทขนส่ง การละเมิดกฎของโรงแรม หรือกฎหมายของประเทศที่พำนักชั่วคราว เบี้ยปรับที่ถูกเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงินที่กำหนดโดยกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนส่ง โรงแรม ประเทศที่พำนักชั่วคราว บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีนี้
 4. 4. บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความปลอดภัยของกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยว ของมีค่า และเอกสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด
 5. 5. บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิด หากโดยการตัดสินของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการเข้าหรืออกจากประเทศเนื่องจากการละเมิดกฎหมายหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ หรือหากโดยสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์เมื่อนักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้
 6. 6. บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการชดใช้เงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสำหรับบริการที่ชำระแล้ว หากภายในระยะเวลาบริการดังกล่าว นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ได้ชำระเงินไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองที่ไม่ได้รับประโยชน์จากบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินไปแล้ว และจะไม่ได้รับการชดใช้เงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากบริการที่กำหนดในสัญญา
 7. 7. บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ทำประกันภัยไว้ ในกรณีของเหตุการณ์ที่ทำประกันภัยไว้ การเรียกร้องค่าเสียหายและรายการบัญชีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะต้องถูกทำขึ้นมาสำหรับบริษัทประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 8. 8. บริษัททัวร์จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการปฏิเสธของสถานทูตต่างประเทศในการออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ตามกำหนดการเดินทาง
 9. 9. คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันว่าสิทธิ์และข้อผูกพันของพวกเขาตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเว้นสำหรับข้อผูกพันของบริษัททัวร์ในการคืนเงินที่ชำระโดยนักท่องเที่ยวภายในระยะเวลา 1 เดือน) จะถือว่าสิ้นสุดเมื่อมีการเกิดขึ้นของสถานการณ์การบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นการปฏิเสธของคู่ค้าของบริษัททัวร์ในการให้บริการท่องเที่ยวสำหรับการนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะให้บริการดังกล่าว เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสถานการณ์การบอกเลิกสัญญา เช่นเดียวกับการหายไป บริษัททัวร์จะแจ้งนักท่องเที่ยวผ่านทางบริษัทตัวแทน
 10. 10. คู่สัญญาตกลงร่วมกันว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยฝ่ายบริษัททัวร์เป็นผู้ริเริ่มโดยการส่งข้อเสนอผ่านบริษัทตัวแทนไปยังนักท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยว) ผู้ซึ่งแจ้งการรับข้อเสนอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 1 วันผ่านบริษัทตัวแทนไปยังบริษัททัวร์ หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถตอบกลับได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในวรรคนี้ คู่สัญญาพิจารณาว่านักท่องเที่ยวยอมรับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงตามสัญญานี้
 11. 11. ข้อพิพาททั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ จะต้อง (หากเป็นไปได้) หาข้อยุติโดยการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ ข้อพิพาทจะต้องถูกส่งเพื่อพิจารณาไปยังศาลของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศซึ่งศาลตั้งอยู่
  บริษัทตัวแทนจะรวมข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญข้างต้นไว้ในสัญญาทุกฉบับที่มีการทำข้อตกลงขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
  เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 นี้ตามสัญญาการเป็นตัวแทนจะต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการเป็นตัวแทน
  เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 นี้ตามสัญญาการเป็นตัวแทนมีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงลายมือชื่อและจะต้องมีผลใช้ได้จนกระทั่งวันหมดอายุของสัญญาการเป็นตัวแทน เว้นเสียแต่ว่าจะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยการตกลงร่วมกันของคู่สัญญา
 12. 12. ที่ตั้งและรายละเอียดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย บริษัททัวร์
  “บริษัท เอเชียฟัน จำกัด”
  23/85 อาคารอิกไนท์ สเปซ ซอยลาดพร้าว23 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  ประเทศไทย
  กรรมการผู้จัดการ
  ชินทาโร่ ซาซากิ

  บริษัทตัวแทน
  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ):

  รายละเอียดธนาคาร:
  ลายมือชื่อ:
  เลขบัญชี:
  ชื่อบัญชี:
  สาขา:
  SWIFT CODE:
  ตำแหน่ง:
  ชื่อ:
ถ้อยแถลงของ บริษัทตัวแทนที่เข้าร่วมทำสัญญาการเป็นตัวแทน ขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
 1. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2559

  โดยที่ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทตัวแทน”) โดยกระทำการตาม
 2. 1. ขอรับรองต่อ “บริษัท เอเชียฟัน จำกัด” บริษัททัวร์ (ซึ่งในคำรับรองนี้จะรียกว่า “บริษัททัวร์”) ว่ามีความประสงค์จะเข้าร่วมทำสัญญาบริษัทตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามที่ลงข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ (http:// japanish.com) ในลักษณะตามกฎหมายที่ใช้บังคับแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสัญญาที่มีข้อผูกพันและสัญญาสาธารณะ
 3. 2. ขอยืนยันต่อบริษัททัวร์ว่าได้เข้าใจบทบัญญัติทั้งหมดของสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ยอมรับทั้งหมด และดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทตัวแทนยังตกลงว่าบริษัททัวร์มีสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นกับสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ลงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททัวร์เช่นเดียวกันโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวผ่านอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของบริษัทตัวแทนที่แสดงในใบขอสั่งซื้อ หรือผ่านระบบการจองออนไลน์
 4. 3. ยืนยันว่าบริษัทตัวแทนได้อ่านข้อกำหนดของสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และยอมรับสิทธิ์และข้อผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
  ใบคำร้องนี้จะต้องถูกถือว่าเป็นการยอมรับสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่ส่งไปยังบริษัททัวร์โดยทางบริษัทตัวแทน
 5. ที่อยู่ รายละเอียดที่สำคัญของบริษัทตัวแทน
  ชื่อของบริษัท (ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน)
  ที่อยู่ที่จดทะเบียน
  ที่อยู่จริง
  โทรศัพท์
  แฟกซ์
  อีเมล์:
  เว็บไซต์:
  ชื่อของผู้รับผิดชอบ
  อีเมล์:
  สไกป์:
  ชื่อของผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการจองออนไลน์
  อีเมล์:
  รายละเอียดธนาคาร
  เอกสารให้อำนาจกระทำการของบริษัทตัวแทน
  ใบคำร้องปัจจุบันจะต้องถูกทำขึ้นโดยผู้แทนของบริษัทตัวแทนที่มีอำนาจในการลงลายมือชื่อ (ทำข้อตกลง) ในสัญญา ตาม (แนบสำเนามาด้วย)
  บริษัทตัวแทนยืนยันว่าสำเนาของใบคำร้องที่ส่งไปยังที่อยู่บริษัททัวร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โทรสาร) มีผลใช้ได้ตามกฎหมาย ข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้ในถ้อยแถลงนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาการเป็นตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
  บริษัทตัวแทน ____________________________ /
  (ลายมือชื่อ) (ตำแหน่ง/หน้าที่)
  ตราประทับ